Έφηβοι

8 ΜΉΝΕΣ

Γενικά

Οι σπουδαστές, με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών μέσων, οδηγoύνται με 100% επιτυχια στην απόκτηση πτυχίων B2 / C2.

  • Συνεργαζόμενοι φορείς: LRN, Michigan, Cambridge, Ascentis, MSU, City & Guilds, Κ.Π.Γ.
  • Γραπτή ΕΓΓΥΗΣΗ πτυχίου
  • Επιπλέoν ώρες προφορικών για την προετοιμασία των σπουδαστών από native speaker και επίσημη εξετάστρια
Επικοινωνήστε μαζί μας